Ochrana súkromia - Autoservis Koman

Naše zásady ochrany osobných údajov.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://www.autoserviskoman.sk/

Prevádzkovateľom stránky a zároveň poskytovateľom služieb na nej prezentovaných je fyzická osoba – podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia Jozef Valovič - AUTOSERVIS KOMAN, IČO: 47 198 371, 90843 Čáry, Martina Kollára 119.

K všetkým nám zvereným osobným údajom pristupujeme s maximálnou starostlivosťou. Pri ich spracúvaní sa riadime aktuálnou legislatívou, predovšetkým nariadením európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ďalej len „nariadenie EÚ“ a zákonom č. 18/2018 Z. z. ďalej len „zákon OOU“.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ v znení: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ pracujeme s osobnými údajmi v nevyhnutnom rozsahu potrebnými pre poskytnutie plnenia a všetkých potrebných náležitostí v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, ako aj následnú fakturáciu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, prípadne v iných zákonom určených prípadoch viažúcich sa na zmluvný vzťah s dotknutou osobou.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ v znení: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia EÚ, ktorý ako prevádzkovateľ sledujeme je analytické spracúvanie anonymné štatistické spracúvanie prístupov na internetovú stránku prostredníctvom služby Google Analytics, aby sme zo získaných údajov vylepšovali užívateľskú skúsenosť pri návšteve našej internetovej stránky.

Súbory cookies

Informácie o cookies a ako s nimi pracovať: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Cookie, ktoré zaznamenáva zatvorenie cookie lišty.

Cookies služby Google Analytics: pri návšteve našej stránky. Viac informácii na stránke https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Cookies Facebook: pri návšteve našej fanúšikovskej stránky a zhliadnutí videí umiestnených na našu internetovú stránku prostredníctvom vloženia viedeí umiestnených na Facebooku. Viac informácii na stránke https://www.facebook.com/policies/cookies/

S kým zdieľame vaše údaje

Nakoľko využívame pre spracovanie emailovej komunikácie službu Google Gmail, poskytnuté údaje sú sprostredkúvané spoločnosti Google LLC. Táto spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s GDPR https://policies.google.com/privacy

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje, uchovávame najviac 5 rokov od ich poslednej potreby použitia na základe potreby vyvolanej dotknutou osobou.

Osobné údaje ktoré sa spracúvajú na základe legislatívnych nariadení uchovávame najviac po dobu určenú v ich znení.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu https://dataprotection.gov.sk/

V prípade neposkytnutia údajov potrebných pre dodanie služby, nie sme schopný službu dodať.

Naše kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek ďalších vašich otázok ohľadom spracovania osobných údajov a záznamov cookies, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu valovic.jozo@gmail.com a na tel. čísle: +421 905 55 22 12. V prípade akýchkoľvek vašich oprávnených nárokov ako dotknutej osoby nás taktiež neváhajte kontaktovať.

Kontakt

0905 55 22 12
Agnélliho 608
908 43 Čáry
Pondelok - Piatok
8:00-11:30 12:30-17:00